Sky Meedia veebilehtede kasutustingimused

Iga äriühingu põhiväärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. Taevaraadio OÜ (edaspidi nimetatud Sky Media) austab teie privaatsust. Kasutades Sky Media ja tema kontserni kuuluvatele äriühingutele kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
I Mõisted

1.   Isikuandmete töötleja – on isik, kes teeb mistahes toimingu Isikuandmetega, s.h. salvestab, säilitab, muudab, võimaldab kolmandatele isikutele juurdepääsu, teeb päringu, kasutab või edastab isikuandmed.

2.   Vastutav töötleja – on käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaselt Sky Media asukoht ja temaga samasse kontserni kuuluv ettevõte ja Sky Media osalusega äriühingud.

3.   Volitatud töötleja – on isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema, kes töötlevad isikuandmeid kaupade või teenuste pakkumiseks; koostöös Sky Media-ga ühiste projektide või tegevuste läbiviimiseks või muu koostöö läbiviimiseks. Infot volitatud töötlejate kohta saab esitades küsimuse e-posti aadressil isikuandmed@sky.ee

4.   Andmesubjekt – on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

5.   Isikuandmed – on mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis on Isikuandmete töötlejale teada läbi nende avalikkuse või tekkimise (nt teenuste kasutamise käigus tekkinud), mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus teada saanud (nt toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamise tehing (nt tellida uudiskirja) teha.

6.   Isikuandmete töötlemine – on igasugune isikandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine edastamise levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

7.   Kolmas isik – on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

II Andmesubjekti nõusolek

1.   Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada või teenuse kasutamisega (nt raadiojaama veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega.

2.   Sellise Isikuandmete töötlemise tarbeks, milleks on vajalik Andmesubjekti nõusolek, küsib Isikuandmete töötleja Andmesubjektilt nõusoleku, mida Andmesubjekt saab anda avalduse vormis (nt kui Andmesubjekt on teatanud Isikuandmete töötlejale oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Isikuandmete töötleja toodete ja teenuste kohta) või selge nõusolekut väljendava tegevusega (nt veebilehel vastava koha juurde soovi märkimisega).

3.   Nõusoleku (v.a. tehingutest ja seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks antud andmed) võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil isikuandmed@sky.ee või muul lihtsal viisil, mille Isikuandete töötleja Andmesubjektile võimaldanud (nt üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu edastatud personaalsete pakkumiste ja reklaami puhul on loobumise kohta info esitatud sealsamas ja loobumine võimaldatud).

III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

1.   Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et sõlmida ning täita lepingud või tagada selle täitmist, sealhulgas:

1.   Otsustada lepingueelselt, kas ja millistel tingimustel teenust osutada või kaupu müüa;

2.   Täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi kaupade tarnimise ja teenuste osutamise osas ning nende sisu ja kvaliteedi edendamiseks;

3.   Avalikustada ja edastada Isikuandmeid Isikuandmetega töötlejaga seotud ettevõttele lepingu täitmisega seotud isikutele; andmekogu pidajatele (nt Äriregister), maksehäire registrite pidajatele ja muudele ning Isikuandmete töötlejale lepingu täitmise huvides teenuste osutajatele (nt audiitorid, nõustajad).

4.   Realiseerida ja kaitsta rikutud või vaidlustatud õigusi (s.h kolmandate isikute kaasabi)

2.   Isikuandete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et täita seadust või muud õigusakti sealhulgas:

1.   Hinnata Kliendi usaldusväärsust (nt – reklaami tellimisel, mängudes osalemiseks)

2.   Hinnata ettevõttesiseseid ja väliseid riske; auditeerida, analüüsida või hinnata ettevõtet ja selle toimimist;

3.   Tagada andmesubjektide õiguste kaitse (s.h kontrollida ja parandada, täiendada või kustutada isikuandmeid);

4.   Täita muid seadusest tulenevaid seadusega kooskõlas olevaid kohustusi (nt andmete edastamine menetlusorganile).

3.   Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid Andmesubjekti nõusolekul selleks, et sealhulgas:

1.   Pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel). Pakkumisteks ei ole teated, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt juriidilise isiku lepingu lõpetamine, meeldetuletus arve tasumiseks);

2.   Selleks, et paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turu-uuringud, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms) ning pakkuda personaliseeritud tooteid või teenuseid;

3.   Pakkuda Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite kaupu ja/või teenuseid (nt segmentide (eripakkumised);

4.   Korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid.

4.   Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid õigustatud huvi korral selleks, et sealhulgas edastada Isikuandmeid Vastutava töötleja kontserni ja seotud ettevõtete piires sisehalduse eesmärkidel (s.h. administratsioon, tugiteenused).

5.   Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (v.a. käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

6.   Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset sätestavates õigusaktides sätestatud põhimõtteid.

7.   Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti kõiki teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud teenuste tarbimiseks ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõestamiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks võib Isikuandmete töötleja kasutada Volitatud töötlejaid (nt kliendieeliste analüüsi teostamine).

IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

1.   Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

2.   Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.   Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

4.   Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

·         Kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik asjakohased meetmed Isikuandmete turvalisuse kaitseks;

·         Kogume Isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

·         Piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas üldpõhimõtetes kirjeldatud Isikuandmete eesmärkide täitmiseks;

·         Töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

·         Nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT, serverimajutus, kampaaniate auhindade väljapanijad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.

V Andmesubjekti õiguste kaitse

1.   Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

2.   Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada nõudeid ja pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

3.   Eeldame, et kõigi toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelvalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

4.   Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: isikuandmed@sky.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

VI isikuandmete üldpõhimõtete muutmine

1.   Sky Medial on õigus Isikuandmete üldpõhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt.

2.   Sky Media teatab Isikuandmete üldpõhimõtete muudatused Andmesubjektile veeblilehel: www.skymedia.ee/kasutustingimused või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.

Küpsiste (inglise keeles cookies) kasutamine

Sky Media veebilehed kasutavad küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta teie tehtud valikuid. Sky Media tooteid ja teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teave veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehelwww.aboutcookies.org.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Sky Media kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.

Mis tüüpi küpsiseid Sky Media kasutab?

Sky Media veebilehed kasutavad:

·         Seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;

·         Püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehel korduval kasutamisel;

·         Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

·         Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

·         Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata.

Milleks me kasutame küpsiseid ja millist teavet me kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingu eelistuste meeldejätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja teie andmete kaitsmiseks. Kui külastate Sky Media veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuse kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüsida ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

Veebikeskkonna kasutajate kohustused

Sky Media veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma Sky Media kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-postiaadressil: isikuandmed@sky.ee. Sky Media digitaalsete rakenduste kasutusõigus on sätestatud käesolevas tingimuste dokumendis. Kasutaja nõustub rakenduste või nendega seotud teenuste kasutamisega antud tingimustega. Sky Media jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest.

Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

Sky Media püüab tagada oma digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taha mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

Sky Media jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Sky Media mingil moel vastutav nimetatud häiretest või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on Sky Media tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

Sky Media ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitushäirete eest, mis võivad tekkida Sky Media digitaalsete rakenduste või teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Sky Media digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

Materjalide refereerimine

Sky Media artikleid võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem, kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib selliselt, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Sky Media artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

Sky Media sotsiaalkontodel olevale sisule kehtib samuti autoriõigus ja neid ei ole luba kasutada ilma Sky Media poolse nõusolekuta.

Kui Sky Media lugusid on refereeritud suuremas mahus, on Sky Media õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

·         200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest

·         320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest.

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb Sky Media kui allikas alati ära nimetada. Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link originaalartiklile kujul: “Refereeritud artikli täistekst (vastavalt saadud) veebilehel”.