Sky.ee reklaamide tehnilised tingimused

  • Sky.ee reklaamiserveriks on Google DoubleClick for Publishers (DFP).
  • Sky.ee aktsepteerib:
    • Pildifaile (GIF, JPG, PNG, kaaluga kuni 100KB)
    • HTML faile (peavad vastama Google Ad Manageri HTML5 nõuetele)
  • Lisada tuleb URL aadress, kuhu reklaamile klikkides külastaja edasi suunatakse.
  • Reklaamide edastamisel lähtume Reklaami- ja Meediateenuste seaduses sätestatust (sh Eesti Vabariigi Seadusest).